Luotetuin DNA-testauksen asiantuntija

Yli 3 miljoonaa tehtyä DNA-testiä

mobiili    maa:

 1. Isyystesti
 2. Isyystesti ennen lapsen syntymää
 3. Alkuperätestit
 4. Sisaruustesti • Teet DNA-testin painavista syistä, joten kannattaa varoa halpatuotantotestejä ja luottaa laatuun.


 • 100 % tarkkaa DNA-testausta, kaikki näytteet testataan kahdesti.
  Lue lisää
 • Isyystestauksen koko prosessi avattuna
  Lue lisää

 • DNA-testaukseen tarvitaan testattavan henkilön suostumus?
  Lue lisää

AncestrybyDNA™ - Usein kysytyt kysymyksetMiten AncestrybyDNA™-testi eroaa muista alkuperätesteistä?

AncestrybyDNA™ erottuu edukseen testaamalla alkuperän rakennetta kaikista 22 autosomaalisesta kromosomistasi, ottaen huomioon vaikutukset koko alkuperäsi laajuudelta. Tarjoamme myös maternaalista ja paternaalista alkuperätestiä, joista nähdään joko äidin puolelta perityt mtDNA:t tai isän puolelta perityt Y-DNA:t. Nämä sukulinjatestit antavat tietoa suorista äidin ja isän puolen sukulinjoista.

Määrittele rotu?

Yleisesti rotu määrittää henkilön tai ryhmän kulttuuriset ja biologiset ominaisuudet. Fyysiset ominaisuudet kansojen välillä linkittyvät usein kulttuurisiin eroihin, jolloin näiden kahden ominaisuuden erottaminen on ollut vaativaa. Muutaman viimeisen vuosikymmenen aikana tiedeyhteisön keskuudessa on alettu puhua, että rotu on "vain sosiaalinen rakenne". Tämä voi olla oikein riippuen siitä, mitä variaatioita ihmisten välillä tutkitaan. Tosiasiassa väestöryhmillä on erilaisia biologisia eroavaisuuksia. Näkyvä esimerkki tästä on ihonväri. Genetiikka vaikuttaa hyvin vahvasti yksilön ihon väritykseen, mikä näkyy eroavaisuuksina eri rotujen välillä.

Rodun biologiset ominaisuudet perustuvat suurimmalta osin ihmisryhmien geneettisiin rakenteisiin. Nämä rakenteet ovat hierarkisia idästä länteen, missä Amerikan ja eteläisen Tyynenmeren alueen väestöt ovat osajoukko Euraasian geneettisestä ryhmästä, joka taas on osajoukko Afrikasta löytyvästä ryhmästä (Shriver and Kittles 2005).

On ilmeistä, että ihminen on lajina vielä kohtuullisen nuori. Alkuperämme katsotaan olevan lähtöisin itäisestä Afrikasta, useimpien arkeologien mukaan 100 000 tai jopa 300 000 vuoden takaa, josta olemme haarautuneet eri ryhmiin ympäri maapalloa. Näissä muuttoliikkeissä on tapahtunut itsenäistä evoluutiota eri maailmankolkkia asuttaneiden populaatioiden parissa. Selkeitä todisteita tästä evoluutiosta voidaan nähdä alleelien eroissa geneettisiä markkereita tutkittaessa.

Rotu on vaikea ja moniulotteinen käsite, jota yleensä yksinkertaistetaan liikaa. Meidän analyyseissä selvitetään kuitenkin henkilön geneettistä alkuperää, eikä heidän rotuaan. DNA:sta ei löydy poliittisiin, sosiaalisiin, henkilökohtaisiin tai uskonnollisiin arvoihin liittyviä asioita. Se on vain neljäkirjaiminen koodi, joka siirtyy muuttuen sukupolvelta toiselle. Analyyseissämme keskitymme näihin muutoksiin, jotka ovat kuin sormenjälkiä, yksilöllisiä ja monimutkaisia.

Mikä on luonnonmaantieteellinen alkuperä (BGA)?

Luonnonmaantieteellinen alkuperä (BGA) on termi, joka liittyy biologiseen tai geneettiseen osaan rotua. BGA on suoraviivainen ja objektiivinen selitys henkilön alkuperästä pääpopulaatioiden osalta (kuten eurooppalainen, itä-aasialainen, etelä-afrikkalainen, amerikkalainen, jne.). BGA-arviot voivat ilmaista monien nykyihmisten ja -populaatioiden sekaluonteen. Monessa maassa ympäri maailman on ollut laajamittaista integraatiota populaatioiden kesken. Ihmisten genetiikassa ja antropologiassa tämä integraatio tunnetaan sekoituksena. BGA-estimaatit voidaan ymmärtää myös yksilöllisinä sekoituksina, joista voidaan määrittää prosenttiosuuksia alkuperän kokonaisuuteen. Esimerkiksi yksilöllä voi olla 65 % eurooppalaista, 19 % itä-aasialaista ja 16 % afrikkalaista alkuperää, tai heiltä voi löytyä 100 % eurooppalainen alkuperä.

Kuinka luonnonmaantieteellinen alkuperä arvioidaan?

AncestrybyDNA™-testissä käytetään useita alkuperästä kertovia markkereita, jotka on kategorisoitu suuresta määrästä hyvin määriteltyjä populaationäytteitä. Nämä markkerit on valittu katsomalla merkittäviä eroja taajuudessa eri populaatioryhmien välillä, mikä antaa mahdollisuuden määrittää yksityiskohtaisesti testattavan henkilön tuntemattoman alkuperän. Esimerkiksi Duffy Null -alleeli (FY*0) on hyvin yleinen kaikilla Saharan eteläpuolen afrikkalaisilla populaatioilla. Tämän alleelin omistavalla henkilöllä on hyvin todennäköisesti jossain määrin afrikkalaista alkuperää. Alkuperästä kertovien markkereiden analyysissä henkilön DNA:sta katsotaan todennäköisyys sille, onko henkilö polveutunut näistä väestöryhmistä ja minkälaisilla suhteilla. Populaatio, jossa todennäköisyys on suurin, tulee suurimmaksi suhteelliseksi alkuperäksi testattavalle henkilölle. Kohdearvion luottamusväli otetaan myös huomioon alkuperäsuhteiden laskennassa.

Kuinka tarkka AncestrybyDNA™-testi on?

AncestrybyDNA™-testi esittää alkuperäsuhteesi kaukaisista ajoista lähtien keskittyen neljään merkittävään alkuperäryhmään. Tutkimuksessa tunnistetaan 144 informatiivista markkeria DNA:sta.

Tulos antaa 95 % luottamusvälin, mikä kertoo analyysin tilastollisesta tehokkuudesta. Miksi se ei ole 100 % tarkka? Se johtuu siitä, että tällöin tulisi matkata ajassa takaisin ja testata jokainen esi-isäsi. Koska tämä ei ole mahdollista, niin luotamme tilastolliseen tulokseen.

Asiantuntijat, jotka ovat kehittäneet Ancestryby™DNA-testin, ovat tehneet laajoja validointitutkimuksia useilla markkereilla. Testin ensimmäisessä versiossa käytettiin 71 markkeria, kun nykyään käytössä on 144 markkeria, joilla saadaan huomattavasti tarkempi lopputulos. Validointitutkimuksessa, jossa simuloitiin 100 % eurooppalaista populaatiota, testitulokset näyttivät yhteensä alle 3,3 % keskimääräistä vaikutusta afrikkalaisesta, amerikkalaisesta ja itä-aasialaisesta alkuperästä, joka määritti "tilastollisen kohinan" oletetun tason tuloksista.

Kuinka BGA-estimaatteja voidaan hyödyntää?

AncestrybyDNA™-testin osalta tiedämme, että biologisten osien objektiivinen arviointi ihmisen alkuperän osalta on mahdollista ja tällä voidaan parantaa elämäämme useilla eri tavoilla:

 • Ymmärtämään terveysvaihteluita. Onko sinulla geneettisiä edellytyksiä korkeaan verenpaineeseen ja diabetekseen afroamerikkalaisten keskuudessa tai kasvaneeseen dementiaan valkoihoisen väestön keskuudessa? Jos ei, niin mitkä ovat kulttuurilliset tai ympäristölliset erot näiden taustalla? Näiden selvittäminen vaatii itsenäistä ja puolueetonta määritystä luonnonmaantieteellisestä syntyperästä (BGA).
 • BGA-estimaatit auttavat yhdistämään adoption tai muun tapahtuman seurauksena eronneita yksilöitä alkuperäpopulaatioonsa.
 • Vaikka henkilö ei ole erityisen kiinnostunut alkuperätiedoistaan, voi hän ratkaista osan sukunsa menneisyydestä, mikä voi vahvistaa suvun perinteitä tai selvittää kadonneita juuriansa.
 • Ne antavat testaajalle mahdollisuuden vertailla tietojaan toisten testin ottaneiden kanssa.

Onko BGA-estimaatilla lääketieteellistä merkitystä?

BGA:lla ei ole lääketieteellistä merkitystä. Yleensä sairauksia löydetään kaikilla populaatioilla, joten ne eivät yleensä ole rajoittuneet vain yhteen väestöryhmään. BGA-estimaattien hyödyllisyys biolääketieteen tutkimuksissa perustuu epidemiologisiin analyyseihin, missä useita yksilöitä analysoidaan yhdessä ja listataan laaja-alaiseksi lausunnoksi riskien eroavaisuuksista. Vaikka nämä tulokset voivat vaihdella merkittävästi, niillä on vähän merkitystä tietyn populaation yhden yksittäisen henkilön osalta.

Mitä eroa on BGA-analyysillä ja mtDNA-/Y-sukulinjatesteillä?

mtDNA- ja Y-sukulinjatestit esittävät erilaisen näkökulman testattavan juurista. Siinä määritetään ja analysoidaan suorat, katkeamattomat sukulinjat naisten ja miesten puolelta, mitkä erikseen paljastavat tietoa tuhansia vuosia sitten eläneistä esi-isistäsi. Vaikka näillä testeillä voikin selvittää testattavan henkilön muinaisten esi-isien alkuperää, ne eivät anna tietoa epälineaaristen esi-isien vaikutuksista, kuten puolisoiden osalta.

Esimerkiksi, sukupolvea aiemmin henkilöllä on kaksi esi-isää, äiti ja isä; viisi sukupolvea sitten henkilöllä on 32 esi-isää; kun taas 10 sukupolvea sitten henkilöllä on 1024 esi-isää. 10 sukupolvea kattaa noin 250 vuotta. Y-kromosomin ja mtDNA:n analyysissa voidaan antaa tietoa vain pienestä osasta henkilön esi-isiä. Testimme pohjautuu sekvensseihin koko genomisi alueilta, joten voimme toimittaa enemmän tietoja suuremmasta määrästä esi-isiäsi.

Antaako BGA tarkemman kuvan esi-isistä?

Tämänhetkinen BGA-testi, AncestrybyDNA™, antaa tietoa esi-isistä maanosan tasolla, joista seulotaan Eurooppa (sisältää eurooppalaiset sekä Lähi-idän ja Etelä-Aasian alueiden ryhmät, kuten intialaiset), Afrikka, Amerikka sekä Itä-Aasia. Koska myös tarkempi alueellinen tieto kiinnostaa, olemme kehittämässä tuotevalikoimaamme uutta testiä. Kerromme testistä lisää myöhemmässä vaiheessa.

Tulokseni kertoivat, että olen 83 % eurooppalainen ja 17 % itä-aasialainen. Hämmästyin jälkimmäisestä, kuinka tarkka tuo 17 % osuus on?

17 % itä-aasialaisuus merkitsee sitä, että sinulla on mitä todennäköisimmin samanlaista sekvenssiä itä-aasialaisen populaation kanssa. Vaikka testissä voi esiintyä pientä taustakohinaa, olemme huomanneet tietynlaisia malleja joidenkin populaatioiden vaikutuksista yleisesti. Julkaisemme näistä löydöksistä lisätietoa myöhemmin.

Vaihteluvälisi ja luottamusvälisi ovat myös osa saamaasi testivastausta. Nämä arvot määrittävät muita mahdollisia lopputulemia, jotka ovat tilastollisesti merkitseviä, mutta vähemmän todennäköisiä. Eli jos vaihteluväli sisältää myös nollan, on myös tämä vastaus mahdollinen, joskin epätodennäköisempi.

Luulin olevani puhtaasti skandinaavinen, mutta tuloksistani löytyy pieni osuus itä-aasialaista. Mistä tämä johtuu?

Testeissämme olemme käyneet läpi suuren määrän näytteitä Itä-Euroopasta ja Skandinaviasta, joista löytyy merkkejä itä-aasialaisesta sekoituksesta. Tämä johtuu todennäköisimmin muinaisesta muuttoliikkeestä ja samoilla alueilla liikkuneista eri ryhmien vaikutuksista, minkä perusteella myös skandinaviseen populaatioon on päätynyt merkkejä näistä.

Kuinka tarkkoja alle 10 % osuudet ovat?

Syntyperätutkimukset ovat osoittaneet, että osuuksien sekoittuminen noudattaa perittyä kaavaa, joka tukee näiden paikkaansapitävyyttä. Kuten aiemmissa vastauksissa on mainittu, luottamusvälit ovat merkittäviä tulosten analysoinnissa ja määrittämisessä. Jos luottamusväli sisältää myös arvon nolla, myös se pitää tulkita mahdolliseksi tulokseksi.

Onko AncestrybyDNA™-testiin liittyvä tieteellinen kirjallisuus saatavilla?

 1. Parra, E., Marcini, A., Akey, J., Martinson, J., Batzer, M., Cooper, R., Forrester, T., Allison, D., Deka, R., Ferrell, R. and M. Shriver. 1998. Estimating African American Admixture Proportions by Use of Population Specific Alleles.Am. J. Hum. Genet. 63:1839-1851.
 2. Frudakis, T., V Kondragunta, M Thomas, Z Gaskin, S Ginjupalli, S Gunturi, V Ponnuswamy, S Natarajan, and P Nachimuthu. 2003. A Classifier for SNP-Based Inference of Ancestry. Journal of Forensics Sciences. 48(4):771-82.
 3. Parra, E., Kittles, R., Argyropoulos, G., Pfaff, C., Hiester, K., Bonilla, C., Sylvester, N., Parrish-Gause, C., Garvey, W., Jin, L., McKeigue, P., Kamboh, M., Ferrell, R., Pollitzer, W., and M. Shriver.2001. Ancestral Proportions and Admixture Dynamics in Geographically Defined African Americans Living in South Carolina.American Journal of Physical Anthropology 114:18-29.
 4. Pfaff, C., Parra, E., Bonilla, C., Hiester, K., McKeigue, P., Kamboh, M., Hutchinson, R., Ferrell, R., Boerwinkle, E., and M. Shriver.2001. Population Structure in Admixed Populations: Effect of Admixture Dynamics on the Pattern of Linkage Disequilibrium.Am. J. Hum. Genet. 68:198-207.

 

 

Tietoja isyystestistä   |    DNA testauspalvelut   |    Yleiset kysymykset   |    Tietoa yrityksestä   |    Ota yhteyttä   |    Etusivu        

Checkout - Oma maksutapa kaikille